תקנון מבצע אמארוק 27.02.2019

חטיבות משתתפות במבצע: פולקסוואגן מסחריות, לדגם הכלול במבצע

צ'מפיון מוטורס בע"מ, יוצאת במבצע מכירות מיוחד, מוגבל בזמן או עד גמר המלאי (לפי המוקדם מבין השניים) שכותרתו "בלון אמארוק" (להלן: "המבצע").

משתתף אשר ירכוש מצ'מפיון מוטורס בע"מ, במסגרת המבצע, רכב חדש מתוצרת פולקסוואגן מסחריות, מדגם אמארוק הייליין דאבל קבינה 3.0 TDI (224 כ"ס) 8 הילוכים אוטומט, יוכל ליהנות מהטבה מיוחדת והכל בהתאם למפורט ובכפוף לתנאים בתקנון זה.

 

1. הגדרות

למונחים הבאים תהא המשמעות המופיעה בצידם:
"החברה" – צ'מפיון מוטורס בע"מ, ח.פ. 51-397325-5, מרחוב הלח"י 9 בני ברק.

"משתתף" – אדם הכשיר על פי דין לבצע פעולה משפטית הרוכש מהחברה רכב חדש. למען הסר ספק, משתתף אינו כולל חברות החכרת רכב (ליסינג), חברות השכרת רכב, ציי רכב גדולים, חברות בעלות צי רכב מעל ל- 3 כלי רכב ואדם הרוכש רכב חדש כדי לייעדו למונית.

"רכב חדש"- רכב מסחרי מתוצרת פולקסוואגן מדגם אמארוק הייליין דאבל קבינה 3.0 TDI (224 כ"ס) 8 הילוכים אוטומט שיובא על ידי החברה ושמחירו מפורט במחירון המצוי באולמות התצוגה ובמשרדי החברה.

"תקופת המבצע" – כמפורט בסעיף 3.1 לתקנון זה.

"הגורם המממן" – בנק דיסקונט לישראל בע"מ.

 

2. פרשנות
2.1 התקנון חל באופן שווה על שני המינים. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. מקום בו ננקט לשון זכר במשמע גם לשון נקבה ולהיפך. מקום בו ננקט לשון יחיד במשמע גם לשון רבים ולהיפך.
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תנאי תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים כלשהם של החברה בדבר המבצע ו/או התנאים במסגרתו, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תנאי תקנון זה יגברו בכל דבר ועניין.
2.3 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי הסכם הזמנת הרכב החדש, יחולו ויגברו הוראות הסכם הזמנת הרכב.
הוראות תקנון זה יחולו על כל משתתף במבצע. השתתפות במבצע תהווה הסכמה לכל תנאיו והתניותיו של התקנון. על כן, המשתתף מתבקש לקרוא את תקנון המבצע טרם השתתפותו. העתק מתקנון זה ניתן לקבל באולמות התצוגה ובמשרדי החברה.

 

3.  תקופת המבצע, מלאי ומחירון
3.1  המבצע יחל ביום 27.02.2019 (ט"ז באדר תשע"ט) בשעה 09:00 ויסתיים ביום 31.05.2019 (כ"ו באייר תשע"ט) בשעה 19:00, או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם.
3.2  מלאי כלי הרכב החדשים המשתתפים במבצע הוא 50 רכבים.

 

4. המבצע
4.1  החברה מעניקה למשתתפים הרוכשים רכב חדש הצעת מימון מהגורם המממן כמפורט בסעיף זה.
4.2  המחיר במזומן של הרכב החדש הוא 249,900 ₪ כולל מע"מ (להלן: "מחיר הרכב החדש"), בתוספת אגרת רישוי בסך 3,355 ₪ (ובסך הכל 253,255 ש"ח). המחיר המקסימלי באשראי: כ264,900 ש"ח (בהנחה כי לא יחול שינוי בשיעור ריבית הפריים), בתוספת אגרת רישוי בסך 3,355 ₪ (ובסך הכל 268,255 ש"ח). יצוין כי המחירים הנקובים לעיל הם למפרט הרכב ללא תוספות בגין אביזרים ושירותים נוספים.
4.3  תנאי הצעת המימון:
   4.3.1 המשתתף ישלם לחברה מקדמה בסך 10% ממחיר הרכב החדש ואת אגרת הרישוי במועד הזמנת הרכב החדש או בסמוך לו, בהתאם לתנאי הסכם הזמנת הרכב.
   4.3.2 המשתתף ישלם לגורם המממן 36 או 48 תשלומים חודשיים, או 36 תשלומים חודשיים בהתאם לתנאי המימון שיוסכמו בינו ובין הגורם המממן.
   4.3.3 בסיום תקופת התשלומים המשתתף ישלם לגורם המממן את יתרת התשלום בגין הרכב החדש בסך של עד 30% ממחיר הרכב החדש, בהתאם לתנאים שיוסכמו בינו ובין הגורם המממן.
   4.3.4 אם יבחר המשתתף בתוספות לרכב החדש, יתווסף מחיר התוספות למחיר הרכב החדש וישולם בשיעורים המפורטים בסעיפים 4.3.3-4.3.1 לעיל.
   4.3.5 שיעור הריבית, על פי חישוב שנתי, שבמחיר האשראי המוצע על-ידי הגורם המממן הוא ריבית פריים + 0.7%.
   4.3.6 בנוסף, המשתתף יישא בעמלת פתיחה של הגורם המממן. אם ניתן למשתתף מימון העולה על סכום של 100,000 ₪ תשולם על ידוהוא ישלם לגורם המממן עמלת פתיחה בשיעור 1.25% מסכום המימון.
4.4  מימון ניתן על-ידי הגורם המממן, בהתאם לתנאי הגורם המממן ולשיקול דעתו הבלעדי. הגורם המממן יהיה רשאי לסרב להעמיד הלוואה למשתתף כלשהו לפי שיקול דעתו או להתנות את העמדת ההלוואה בתנאים שיקבע.
4.5  ההטבה הצעת המימון הניתנת בתקופת המבצע, כולה או חלקה, הינה אישית לרוכש הרכב החדש ואינה ניתנת להעברה, החזר, שינוי או המרה.
4.6  אין כפל מבצעים במסגרת המבצע. למען הסר ספק, מבצע זה אינו בא כתוספת לכל הטבה אחרת והוא מבטל כל מבצע אחר לרבות הטבות והנחות.
4.7  החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להאריך את תקופת המבצע, בכל עת, לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי וכן לשנות או לתקן בכל עת, לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא את תקנון מבצע זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל הוראה בתקנון ובלבד שתודיע על שינוי תנאי המבצע באופן הנדרש על פי דין.
4.8   הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.
 

לתיאום פגישה

נשמח לעמוד לרשותכם בכל נושא. אנא מלאו את הפרטים ונציג פולקסווגן מסחריות ישמח לעמוד לרשותכם

X*
X*
X*
X
X*
X
X*
X

הטופס נשלח בהצלחה

יש למלא את השדות המסומנים בערך תקין