תקנון קמפיין קראפטר – 20.6.2018 - 14.10.2018

חטיבות משתתפות במבצע: פולקסוואגן מסחריות

צ'מפיון מוטורס בע"מ, יוצאת במבצע מכירות מיוחד, מוגבל בזמן, שכותרתו "הטבות השקה לזמן מוגבל" (להלן: "המבצע").

משתתף אשר ירכוש מצ'מפיון מוטורס בע"מ, במסגרת המבצע, רכב חדש מתוצרת פולקסוואגן מסחריות, מדגם קראפטר – משלוח 3.88 טון, יוכל ליהנות מהטבות מיוחדות והכל בהתאם למפורט ובכפוף לתנאים בתקנון זה.

 

1. הגדרות

למונחים הבאים תהא המשמעות המופיעה בצידם:
"החברה" – צ'מפיון מוטורס בע"מ, ח.פ. 51-397325-5, מרחוב הלח"י 9 בני ברק.

"משתתף" – אדם הכשיר על פי דין לבצע פעולה משפטית הרוכש מהחברה רכב חדש. למען הסר ספק, משתתף אינו כולל חברות החכרת רכב (ליסינג), חברות השכרת רכב, ציי רכב גדולים, חברות בעלות צי רכב מעל ל- 3 כלי רכב ומוניות.
"רכב חדש"- רכב מסחרי מתוצרת פולקסוואגן מדגם קראפטר – משלוח 3.88 טון שיובא על ידי החברה ושמחירו מפורט במחירון המבצע המצוי באולמות התצוגה ובמשרדי החברה.

"תקופת המבצע" – כמפורט בסעיף 3.1 לתקנון זה.

 

2. פרשנות

2.1 התקנון חל באופן שווה על שני המינים. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. מקום בו ננקט לשון זכר במשמע גם לשון נקבה ולהיפך. מקום בו ננקט לשון יחיד במשמע גם לשון רבים ולהיפך.
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תנאי תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים כלשהם של החברה בדבר המבצע ו/או התנאים במסגרתו, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תנאי תקנון זה יגברו בכל דבר ועניין.
2.3 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי הסכם הזמנת הרכב החדש, יחולו ויגברו הוראות הסכם הזמנת הרכב.
2.4 הוראות תקנון זה יחולו על כל משתתף במבצע. השתתפות במבצע תהווה הסכמה לכל תנאיו והתניותיו של התקנון. על כן, המשתתף מתבקש לקרוא את תקנון המבצע טרם השתתפותו. העתק מתקנון זה ניתן לקבל באולמות התצוגה ובמשרדי החברה.

 

3. תקופת המבצע

3.1 המבצע יחל ביום 20.6.2018 (ז' בתמוז תשע"ח) בשעה 09:00 ויסתיים ביום 14.10.2018 (ה' בחשוון תשע"ט) בשעה 19:00, או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם.
3.2 מלאי כלי הרכב החדשים המשתתפים במבצע מפורט במחירון המבצע המצוי באולמות התצוגה ובמשרדי החברה.

 

4. המבצע

4.1 כל משתתף שירכוש רכב חדש בתקופת המבצע, יהיה זכאי לקבל את ההטבות הבאות:
4.1.1 הנחה בשיעור משתנה כפי שמפורט במחירון המבצע המצוי באולמות התצוגה ובמשרדי החברה.
4.1.2 אחזקה לרכב החדש למשך 5 שנים מיום מסירת הרכב החדש או 200,000 ק"מ, המוקדם מביניהם. האחזקה כוללת טיפולים שוטפים בהיקף ובתנאים הקבועים בהוראות יצרן הרכב החדש ללא חיוב (עבודה ומוצרי תעבורה) ואינה כוללת צמיגים ומצברים.
4.2 מתן ההטבות הוא בכפוף למפורט בתקנון זה, לחתימת המשתתף על הסכם הזמנת רכב חדש בתקופת המבצע ותשלום מקדמה.
4.3 ההטבות הניתנות בתקופת המבצע, כולן או חלקן, הן אישיות לרוכש הרכב ואינן ניתנות להעברה, החזר, שינוי או המרה כלשהי.
4.4 אין כפל מבצעים במסגרת המבצע. למען הסר ספק, מבצע זה אינו בא כתוספת לכל הטבה אחרת והוא מבטל כל מבצע אחר לרבות הטבות והנחות.
4.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להאריך את תקופת המבצע, בכל עת, לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי וכן לשנות או לתקן בכל עת, לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא את תקנון מבצע זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל הוראה בתקנון ובלבד שתודיע על שינוי תנאי המבצע באופן הנדרש על פי דין.
4.6 הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.

לתיאום פגישה

נשמח לעמוד לרשותכם בכל נושא. אנא מלאו את הפרטים ונציג פולקסווגן מסחריות ישמח לעמוד לרשותכם

X*
X*
X*
X
X*
X
X*
X

הטופס נשלח בהצלחה

יש למלא את השדות המסומנים בערך תקין