תקנון "פולקסווגן מסחריות – וולנטיין דיי"

 

מבוא

1. חברת צ'מפיון מוטורס בע"מ (ח.פ. 51-397325-5) בעלת הזכויות בישראל במותג פולקסווגן מסחריות – (שתכונה להלן: "החברה" ו/או "עורכת הפעילות" ו/או "פולקסווגן") יוצאת בפעילות לקידום המותג, במסגרתה תיערך תחרות נושאת פרס בשם פולקסווגן מסחריות – וולנטיין דיי",   בעמוד ה"פייסבוק" של המותג בכתובת www.facebook.com/VolkswagenCommercial/  (להלן: "עמוד המותג") (להלן: "הפעילות"), אשר מופעל באמצעות חברת   TheySay בע"מ (להלן: "המפעילה").

2. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל המבצע ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של המשתתף למבצע.

3. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

4. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתקנון זה, בכל עת. התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים בעמוד המותג.

5. במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין פרסום אחר, יגבר האמור בתקנון זה.

 

תקופת הפעילות

6. הפעילות תעלה לאוויר ביום 6.2.2018 ותישאר זמינה לשימוש המשתתפים עד יום 13.2.2018 בשעה 23:59 (להלן: "תקופת הפעילות"). עורכת הפעילות תהיה רשאית להאריך או לקצר את תקופת הפעילות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ואין היא נדרשת ליתן הודעה מוקדמת באם תבחר לפעול כאמור.

 

מהי הפעילות וכיצד ניתן לזכות בפרס

7. במסגרת הפעילות, יעלה לרשת "פייסבוק", בעמוד המותג, פוסט, הקורא לציבור הגולשים להשתתף בפעילות ולפרסם תגובה ובה תיאור של נסיעה רומנטית שהייתה להם (להלן: "התגובה" או "התגובות").

8. התגובות שיפורסמו בפוסט יעברו סינון של עורכת התחרות, ומתוכן תיבחר התגובה עם הסיפור היפה/ המקורי/ היצירתי ביותר. הגולש שפירסם את התגובה שנבחרה, יזכה בפרס כפי שיפורט בהמשך.

9. המשתתף יידרש לאשר את הסכמתו לכל התנאים המפורטים בתקנון הפעילות. מובהר כי אישור התקנון הינו תנאי להשתתפות בפעילות.

10. אין מגבלה על כמות התגובות שיכול לפרסם כל משתתף.

11. אישור התקנון מקנה לחברה את הזכות להשתמש בתגובה שזכתה .

 

הזכאות להשתתף בפעילות:

12. זכאים להשתתף כל הגולשים שנחשפו לפעילות וחברים ברשת ה"פייסבוק". 

13. זכאים להשתתף גולשים שגילם 18 שנים ומעלה בלבד ומחזיקים ברישיון נהיגה בתוקף.

14. עורכת הפעילות תהא זכאית לבטל זכייה של משתתף שטרם מלאו לו 18, שישתתף בפעילות בניגוד לתקנון זה, או שאינו בעל רישיון נהיגה בתוקף.

15. מובהר, כי על המשתתף לשלוח במסגרת התגובה סיפור מקורי בלבד שהוא עצמו חווה, וכי הסיפור אינו מהווה יצירה המוגנת באמצעות זכויות יוצרים וכן אינו מכיל חלקי יצירה ו/או יצירות המוגנים באמצעות זכויות יוצרים, אלא שכל  זכויות היוצרים בתגובה הינן בבעלותו (לעיל ולהלן גם : "הסיפור"). בעצם השתתפותו בפעילות, מצהיר המשתתף כי האמור בסעיף זה לעיל הינו נכון.

16. במידה ויהיו מספר סיפורים זהים, יוענק הפרס לכותב התגובה שהועלתה ראשונה בזמן.

17. הזוכה מאשר בזאת  למפעילה  לציין בדף הפייסבוק שלו ובכל מקום ואמצעי אחר את פרטי זכייתו בפרס, לרבות ציון שמו והסיפור אשר זיכה אותו בפרס כאמור. כמו כן מאשר המשתתף כי ידוע לו ואין לו התנגדות לכך שזכייתו בפרס במסגרת הפעילות עשויה להיות מסוקרת ע"י החברה ו/או המפעילה, לרבות לצורך קידום מכירות של החברה, ובהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו ברשת הפייסבוק.

 

בחירת הזוכה:

18. החברה תמנה ועדת שיפוט שתורכב מאנשי החברה ונציג מחטיבת פולקסווגן מסחריות, אשר תקרא את כל התגובות שפורסמו בפוסט ע"י משתתפי הפעילות ותיבחר מתוכן את התגובה הזוכה במקום הראשון. המפעילה תפרסם את פרטי המשתתף שתגובתו זכתה (להלן: "הזוכה") בתחרות כתשובה לתגובה שזכתה וכן בפוסט נפרד ו/או כעדכון לפוסט הראשוני של הפעילות, ככל שתראה החברה לנכון.

19. הודעה על הזכייה ופרסום שם הזוכה כפי שמפורט בתקנון זה, יתבצע ביום 14.2.2018 בשעה 17:00.

20. ועדת השיפוט רשאית שלא להכריז על זוכה, במידה ולפי שיקול דעתה לא נמצאה תגובה ראויה.

 

הפרס:

21. הזוכה בפרס ייבחר על פי שיקול דעתו הבלעדי של ועדת השיפוט.

22. בתום תקופת הפעילות יבחר צוות השיפוט זוכה אחד אשר העלה את התגובה היפה/המקורית/היצירתית ביותר, והוא יקבל, ללילה אחד באמצע השבוע רכב מסוג קליפורניה מתוצרת פולקסווגן (להלן: "הרכב"), וכן שובר לארוחת ערב זוגית, לאותו הערב, בסך 500 ₪ ברשתות נבחרות על פי האמור על גבי השובר וכפי שיפורט להלן.

23. יודגש ויובהר, כי כתנאי לזכייתו בפרס, הזוכה ידרש: (א) לתת התחייבות בכתב לתיעוד כולל מטעמו של הערב אליו קיבל את הרכב והשובר. התיעוד יכלול תמונה ו/או סרט וידאו שצילם הזוכה ובו משתף בחוויית השהייה והשימוש ברכב ו/או את הארוחה ויכלול "תיוג" של החברה כפי שיתבקש בפוסט הפעילות בעמוד המותג ו/או כפי שיידרש הזוכה באופן אישי על ידי החברה; (ב) לתת הסכמתו, בכתב, לתיעוד מטעם החברה ולרבות הפצתו באינטרנט, רדיו, בעיתונות, ברשתות החברתיות "פייסבוק", "אינסטגרם", ו"יוטיוב" ו/או בכל אמצעי מדיה אחר, ככל שתראה החברה לנכון; (ג) לחתום על טופס "כתב התחייבות לנסיעת מבחן" המצורף לתקנון זה.

 

זכויות שימוש בתכנים / הגבלות על תכנים / חסימה

24. מובהר בזאת כי השתתפות בפעילות באמצעות העלאת תוכן על ידי המשתתפים מהווה הסכמה מפורשת ובלתי חוזרת לעשיית שימוש בכל תוכן כאמור לצורך הפעילות, וכן הסכמה מפורשת לפרסום ברבים של התוכן ופרטי המשתתפים וכן פרטי הזיהוי שלהם ללא הגבלה במדיה ובזמן וזאת ללא כל תמורה למשתתפים.

25. מילוי הפרטים ושליחתם על ידי המשתתפים מהווה חזקה כי האחרונים קראו הוראות שימוש אלו וכי הנם מסכימים להן ומחויבים לפעול על פיהן וכי הנם מתחייבים לשמור על כללי התנהגות נאותים, לפעול בהתאם לכל דין ובהתאם להוראות תקנון זה ולהוראות החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת. תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים ובמידה ואינך מסכים עם תנאי תקנון זה, הנך מתבקש להימנע מלהשתתף בפעילות.

26. המשתתפים מתחייבים בזאת כי על התכנים המפורסמים על ידם לא קיימות זכויות של צדדים שלישיים. המשתתפים נותנים בזאת את הסכמתם המלאה לכל שימוש בתכנים שנכתבו על ידם וזאת ללא כל תמורה שהיא. כל שימוש, לרבות מסחרי או אחר, הנו בשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

27. הזכויות בתכנים שיועלו על ידי המשתתפים, לרבות זכויות היוצרים בהם, מומחות בזאת מראש באופן סופי ומוחלט וללא כל תמורה, לידי החברה, אשר תהא רשאית לעשות בהן כל שימוש פנימי ומסחרי, הן באמצעותה והן באמצעות מי מטעמה, לרבות בדרכים של פרסום, מיתוג וכו' על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא. למשתתפים לא תישמר בהם כל זכות.

28. ידוע למשתתף, כי החברה רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק תכנים ו/או להסיר תכנים בשלמותם ו/או בחלקם ו/או כל חומר ו/או מידע מהמשתתף ללא הגבלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתתף.

 

הגבלת אחריות

29. השתתפות בכל צורה שהיא על ידי המשתתפים הינה על אחריותם הבלעדית. ההשתתפות בפעילות (בין היתר גלישה באתר בעמוד המותג, הפעלה של השירותים, העלאת תכנים, אחסון וכל פעולה אחרת) ולאחריה, מהווה ויתור מצד המשתתפים על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד החברה, מי מספקיה או מי מטעמה. בפרט, המשתתפים משחררים את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אובדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, פגיעה בכבוד או במוניטין, עוגמת נפש, פגיעה בפרטיות או אובדן המתונים (להלן: "הפיצוי"), שנגרמו או ייגרמו למשתתפים או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין לרבות לתכני המשתתפים המועלים או המופיעים בעמוד המותג במסגרת הפעילות או לשירותים באתר בעמוד המותג. כמו כן, המשתתפים פוטרים את החברה ו/או מי מטעמה באחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש בעמוד המותג או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווה שהושגו באמצעות עמוד המותג או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בעמוד המותג. בכל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם. היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודע לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם למשתתפים או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ולפעילות, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם. היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה החברה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפיתרון בעיה או להיענות לפניה של מי מהמשתתפים. סיוע שכזה לא יתפרש בשום פנים ואופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה. מובהר ומוסכם כי מאחר והפעילות מקיימת באופן מקוון באמצעות רשת הפייסבוק, החברה לא תהיה אחראית על אובדן נתונים כלשהם לרבות פרטי המשתתפים וכל נתון ופרט שנוגע לפעילות, והפעולות שהתבצעו על ידם במסגרת הפעילות, כתוצאה מכשל במערכות המחשב של המשתתפים ו/או מכשל במערכות המחשב של החברה ו/או של רשת פייסבוק ו/או של המפעילה וכתוצאה מכשל זה פרטים אודות המשתתפים ו/או פרטים הנודעים להשתתפותם בפעילות נמחקו, הופצו, הושמדו ו/או שובשו. מובהר כי מאחר והפעילות נערכת באמצעות רשת פייסבוק שמופעל על ידי צד שלישי, לחברה אין שליטה על האתר ועל הנתונים שקיימים בו ובכל מקרה החברה אינה אחראית לכל מחדל ו/או רשלנות שמקורם ברשת פייסבוק. המשתתפים המעוניינים להשתתף בתחרות מסכימים, מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם פוטרים את החברה וכל מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ולמימושה.

30. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי בכל מקרה החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר עם כל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לזוכה ו/או מי מטעמו ואם לצד ג', למעט אם נגרמו באופן ישיר על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

 

קניין רוחני

31. כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא (לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני) בפעילות שייכים באופן בלעדי לחברה.

32. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה הינה הבעלים הבלעדי של הרעיונות העומדים בבסיס דף הפעילות ובכל אחת מהפעילויות בה, השמות והסימנים המסחריים של דף המבצע, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בסודות מסחריים הכרוכים בתפעול דף המבצע ובהפעלת הפעילויות שבו ובתוכן דף המבצע כפי שיהיה מעת לעת (לרבות קבצים גרפיים וקבצי וידאו ואודיו) (להלן, ביחד עם האמור ברישא של סעיף זה: "המידע המוגן").

33. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע המוגן ו/או בכל חלק הימנו – והכל בין במישרין ובין בעקיפין – אלא אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של הנהלת החברה מראש ובכתב.

 

כללי

34. אי מימוש הפרס לא יאפשר קבלת זיכוי או החזר כספי כלשהו.

35. הפרס כולל הוצאות ביטוח ודלק.

36. לא יהיה יותר מזוכה אחד בתחרות.

37. כלל המרכיבים בפרס (בהם סוג הרכב וכן תנאי שובר הארוחה) נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, וזו רשאית לשנותם בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

38. הזוכה רשאי לבחור אדם נוסף אשר ייהנה מהפרס וינהג ברכב, זאת בכפוף להצגת רישיון נהיגה בתוקף וכן חתימה על כתב התחייבות המצורף לתקנון זה. החברה שומרת לעצמה את זכות הסירוב בכל מקרה שתראה לנכון.

39. על עובדי החברה וכן מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם, חל איסור להשתתף במבצע.

40. הפרס ימומש באופן אישי על פי תיאום עם החברה בהתאם להודעה שתימסר לגבי הזכייה, ובכפוף להצגת תעודת זהות, רישיון נהיגה בתוקף, זמינות הרכב בחברה ו/או אישורים נוספים ככל שידרשו, והוא יימסר במשרדי החברה ברחוב הלח"י 9 בני ברק. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן הענקת הפרס והודעה על כך תופיע באתר.

41. אם וככל שזוכה לא יממש את הפרס ו/או לא יעמוד בתנאי מתנאי הזכייה, שמורה לחברה שיקול הדעת הבלעדי לשלול מהזוכה את הזכות לקבל את הפרס ו/או להעבירו למשתתף אחר.

42. במידה וקיים חשד כי משתתף בתחרות עבר על כללי התקנון, או שקיים חשד סביר אצל החברה שהמשתתף פתח חשבון משתמש פיקטיבי או שבתגובתו עשה שימוש ביצירה המוגנת בזכויות יוצרים, אזי רשאית החברה לחסום את השתתפותו בתחרות לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, וכל זכות לקבלת פרס מבצע מכוח השתתפותו תפקע מיידית.

43. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של מאן דהוא בפעילות, וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת הפרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף/הפר את כללי המבצע באופן אחר כלשהו. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם השתתפות במבצע באופן סביר ומקובל ו/או עם מהות המבצע ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי המבצע.

44. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע בכל עת, כולו או חלקו, וכן לשנות את תכניו ו/או נהליו ו/או מועדיו ו/או כל פרט אחר הנוגע אליו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

45. החברה לא תהיה אחראית על כל פרסום למבצע בכל דרך שהיא אשר לא נעשה על ידה, לרבות שילוב קישורים לעמוד המשתתף במבצע בפורומים שונים, בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת אשר ישולבו על ידי המשתתפים במבצע.

46. המשתתפים במבצע מתחייבים שלא להעלות לאתר תכנים, בכל צורה שהיא, שאינם עונים לכללי המבצע ושהינם בעלי תוכן פוגעני; גזעני; פורנוגרפי; בלתי חוקי; בלתי הולם ו/או שיש בו משום לשון הרע ו/או כדי לפגוע בצנעת הפרט ו/או ברגשות הציבור.

47. בהשתתפותם במבצע, מסכימים בזאת המשתתפים כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפרסם את שמם ו/או תמונתם ו/או פרטיהם בעיתון ו/או ברדיו ו/או בטלוויזיה ו/או באינטרנט ו/או בטלמסר ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. האמור בסעיף זה אינו יחול במקרה שבו הזוכה הינו קטין.

48. מובהר, כי החברה או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות לשובר למסעדה ו/או לטיב המסעדה ו/או הארוחה ומי שיישא באחריות בגין כל אלה הוא ספק הפרס בלבד.

49. מימוש הפרס יעשה בהתאם לכללי החברה, ובכפוף לכל דין. כמו כן, קבלת הפרס כפופה לאישור החברה בהתאם לזמינות הרכב בחברה, ותתבצע כאמור בתיאום בין החברה לזוכה.

50. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על אי הצלחה של משתתף במבצע להשתתף במבצע לרבות במקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן המשתתף השתתפות כאמור.

51. ניהול המבצע נעשה באמצעות מערכות ממוחשבות, שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול המבצע והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או ברשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו, ולמשתתף במבצע לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות המבצע, תוצאותיו וכל הקשור בו.

52. החברה שומרת על זכותה, לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, ללא כל הודעה מראש. למשתתפים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי החברה ו/או המפעילה ו/או מי מטעמן, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין נזקים ו/או תקלות שיגרמו לו, בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.

53. מקום השיפוט הבלעדי בכל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור לחברה ו/או לאתר ו/או לחברה יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו אשר להם תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין כאמור, ולא לכל בית משפט אחר.

54. למען הסר ספק יובהר עוד כי תקנון המבצע הינו לצורכי מבצע שיווקית גרידא, ולא ייחשב מבצע כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.

55. בירורים ושאלות בנוגע לאפליקציה ניתן להעלות בדף המבצע.  
 

הננו מברכים אותך על השתתפותך בפעילות ומאחלים לך הצלחה.

 

ט.ל.ח

 

צ'מפיון מוטורס בע"מ

 

לתיאום פגישה

נשמח לעמוד לרשותכם בכל נושא. אנא מלאו את הפרטים ונציג פולקסווגן מסחריות ישמח לעמוד לרשותכם

X*
X*
X*
X
X*
X
X*
X

הטופס נשלח בהצלחה

יש למלא את השדות המסומנים בערך תקין